Chiết khấu thanh toán

 

Xin chào, Cho tôi hỏi, công ty chứng tôi bán hàng. Hợp đồng bán có thỏa thuận khoản chi chiết khấu thanh toán khi khách hàng trả đủ tiền mua hàng đúng hạn. Chứng từ chi là phiếu chi tiền hoặc chuyển khoản cho khách hàng. Cho tôi hỏi chi phí chiết khấu bằng tiền này có được tính là chi phí hợp lệ để khấu trừ khi tính thuế TNDN không. Xin cảm ơn,

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng những điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, nếu công ty anh ký hợp đồng bán hàng và có thỏa thuận về việc chiết khấu thanh toán khi khách hàng thanh toán đúng hạn thì công ty có thể căn cứ vào hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền chiết khấu (có thể là phiếu chi) để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các khoản chiết khấu thanh toán được chuyển khoản cho khách hàng, anh cần lập phiếu chi để có cơ sở tính chi phí này vào chi phí được trừ.

 

0982156623
0982156623